Septemberfest

ONLINE TICKETING

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

1. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.1. Οι παρόντες Όροι περιγράφουν και καθορίζουν τις διατάξεις που διέπουν και ρυθμίζουν τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας (εφεξής «η «Iιστοσελίδα») καθώς και τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και έχουν θεσπιστεί ώστε να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα. Χρησιμοποιώντας την Iιστοσελίδα τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και πλήρως αποδεχτεί χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους. Εάν δεν αποδέχεστε οποιονδήποτε από αυτούς, μην κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας.

1.2. Οι Όροι μπορούν οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση να τροποποιηθούν και με παράλληλη ανακοίνωση και δημοσίευσή τους στην παρούσα θέση να ισχύουν για όλους τους χρήστες. Ως εκ τούτου, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος των παρόντων Όρων. Με τη συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας εκ μέρους των χρηστών κατόπιν της τροποποίησης τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωση τους με τους νέους Όρους.

1. Αγορά Εισιτηρίων

1.1 Με την αγορά οποιοδήποτε Εισιτηρίου, αποδέχεστε ότι έχετε αναγνώσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους Όρους αυτούς, καθώς και τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο Φεστιβάλ, οι οποίοι θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων.

1.2 Για σκοπούς των παρόντων Όρων, η όρος «Εισιτήριο» θα έχει την έννοια που αποδίδεται ως ακολούθως:

· Μεμονωμένα ατομικά εισιτήρια για κάθε ημέρα ξεχωριστά για την περίοδο διεξαγωγής του Φεστιβάλ. Το κάθε εισιτήριο ισχύει αυστηρά για την μέρα επιλογής σας

1.3 Επιστροφή Εισιτηρίου: Μετά την αγορά του Εισιτηρίου δεν επιτρέπεται η επιστροφή του, ο μερικός ή ολικός συμψηφισμός, ή η επιστροφή χρημάτων εκτός και αν ακυρωθεί το Φεστιβάλ. 

2. Απαγόρευση ανταλλαγής, μεταπώλησης και εν γένει εμπορίας Εισιτηρίων: Απαγορεύεται η ανταλλαγή, μεταπώληση και η εν γένει εμπορία των Εισιτηρίων, καθώς και η προμήθεια τους για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, απαγορεύεται η χρήση των Εισιτηρίων για πολιτικούς, εμπορικούς, διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς προβολής εκτός αν έχει δοθεί έγγραφη έγκριση από τους διοργανωτές του Φεστιβάλ, Εταιρεία Display Art Plc. 

3. Συμμετοχή σε επεισόδια – ανάρμοστη συμπεριφορά κατόχου: Σε περίπτωση συμμετοχής του κατόχου εισιτήριου σε επεισόδια ή άλλες επικίνδυνες πράξεις και ενέργειες, η Display Art Plc διατηρεί το δικαίωμα άμεσης απομάκρυνσης του κατόχου από το Φεστιβάλ και/ή απαγόρευσης της εισόδου του σε αυτόν σε μελλοντικές διοργανώσεις χωρίς καμία αποζημίωση. 

4. Ευθύνη κατόχων: Οι κάτοχοι εισιτηρίων ευθύνονται έναντι του Φεστιβάλ MEDFEST – Limassol Beer Festival και της διοργανώτριας Εταιρείας Display Art plc για οιαδήποτε υπαίτια πράξη ή παράλειψη τους, η οποία αντιβαίνει σε διάταξη νόμου ή παραβιάζει τους παρόντες Όρους, καθώς και τους Γενικούς Όρους Εισόδου σε Φεστιβάλ και συναυλίες προς αποκατάσταση κάθε ζημίας, θετικής και αποθετικής, που αυτή θα υποστεί από τις ενέργειες, πράξεις και την εν γένει συμπεριφορά του κατόχου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. 

5. Μη συμμόρφωση με Όρους: Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κατόχου με έναν από τους παραπάνω Όρους, καθώς και με τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο Φεστιβάλ, η Display Art Plc διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει να παρακρατήσει το εισιτήριο εισόδου.

6 . Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Αναφορικά με την οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας Δεδομένων παρακαλώ όπως διαβάσετε την Ειδοποίηση Απορρήτου μας.

 

Όροι και προϋποθέσεις – Εισιτήριο εισόδου

1. Η αγορά εισιτηρίου ισχύει μόνο για ένα άτομο.

2. Κόψτε το εισιτήριο με προσοχή στις διακεκομμένες γραμμές

3. Η αγορά δεν επιτρέπει τη χρήση για διαφημιστικούς η εμπορικούς σκοπούς χωρίς την έγκριση του διοργανωτή.

4. Έγκυρα θεωρούνται μόνο τα εισιτήρια που πωλούνται στα σημεία πώλησης.

5. Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο Φεστιβάλ σε κάτοχο εισιτηρίων άλλης ημερομηνίας. Το εισιτήριο ισχύει για την ημερομηνία επιλογής σας.

6. Δεν θα γίνουν δεκτές αλλαγές εισιτηρίων μετά την αγορά και πληρωμή τους.

7. Η αγορά αυτού του εισιτηρίου σας παρέχει το δικαίωμα να παρακολουθήσετε την εκδήλωση μόνο αν ο αγοραστής του εισιτηρίου αποδεχτεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου.

8. Απαγορεύεται η μεταφορά φιαλών, μεταλλικών κουτιών, αναψυκτικών, όπλων, εύφλεκτων υλικών, καθώς και άλλων αιχμηρών και επικίνδυνων αντικειμένων στις εγκαταστάσεις του χώρου.

9. Απαγορεύεται η είσοδος εντός του χώρου του Φεστιβάλ σε άτομα υπό την επήρεια αλκοόλ η άλλων ουσιών.

10. Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ατυχήματα η ζημίες υλικών αντικειμένων που θα προκύψουν από την απρεπή συμπεριφορά του κοινού.

11. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο Φεστιβάλ. Στην περίπτωση αυτή, τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται αλλά ισχύουν τα ίδια.

12. Σε περίπτωση ματαίωσης του Φεστιβάλ λόγω απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, ανωτέρας βίας, κακών καιρικών συνθήκων, κ.τ.λ, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο διεξαγωγής του Φεστιβάλ.

13. Σε περίπτωση ματαίωσης του Φεστιβάλ, τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται εντός χώρου και χρόνου που θα ανακοινωθεί με σχετική ειδοποίηση του κοινού από τα Μ.Μ.Ε.

14. Το προσωπικό ασφαλείας βρίσκεται στο χώρο με σκοπό την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού. Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας.

15. Η όλη εκδήλωση πιθανός να βιντεογραφείτε. Ο κάτοχος του εισιτηρίου δηλώνει ρητά ότι η τυχόν εμφάνιση του επι της μαγνητοσκόπησης της εκδήλωσης εκ μέρους του παραγώγου δεν προσβάλει την προσωπικότητα του η οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα του και ως εκ τούτου ουδεμιά απαίτηση έχει έναντι του παραγώγου η της διοργανώτριας Εταιρείας.