ΑΕΚ FC

ONLINE TICKETING

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Όροι και Προϋποθέσεις

Οι παρακάτω ειδικοί όροι ισχύουν για την αγορά εισιτηρίου για την αγωνιστική περίοδο 2017 – 2018:

1. Με την αγορά οποιοδήποτε Εισιτηρίου, αποδέχεστε ότι έχετε αναγνώσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους Όρους αυτούς, καθώς και τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο Γήπεδο, οι οποίοι θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων.

2. Επιστροφή Εισιτηρίου. Μετά την αγορά του Εισιτηρίου δεν επιτρέπεται η επιστροφή του, ο μερικός ή ολικός συμψηφισμός, ή η επιστροφή χρημάτων.

3. Απαγόρευση ανταλλαγής, μεταπώλησης και εν γένει εμπορίας Εισιτηρίων: Απαγορεύεται η ανταλλαγή, μεταπώληση και η εν γένει εμπορία των Εισιτηρίων, καθώς και η προμήθεια τους για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, απαγορεύεται η χρήση των Εισιτηρίων για πολιτικούς, εμπορικούς, διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς προβολής (επί παραδείγματι ως βραβεία σε διαγωνισμούς), εκτός αν έχει δοθεί έγγραφη έγκριση από το Αθλητικό Σωματείο ΑΕΚ Λάρνακας.

4. Αναβολή – Ματαίωση και Διεξαγωγή του Αγώνα “κεκλεισμένων των θυρών”: Σε περίπτωση αναβολής, ματαίωσης ή διεξαγωγής του Αγώνα “κεκλεισμένων των θυρών” οποιουδήποτε Αγώνα, οι κάτοχοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα για αποζημίωση οποιασδήποτε μορφής. 

5. Ευθύνη του Αθλητικού Σωματείου ΑΕΚ Λάρνακας: Το Αθλητικό Σωματείο ΑΕΚ Λάρνακας δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν αξιώσεις κατόχου Εισιτηρίου προς αποζημίωση από ζημίες, απώλειες ή έξοδα που προκύπτουν λόγω ακύρωσης, αναβολής ή αλλαγής ώρας, ημερομηνία και τόπου διεξαγωγής του Αγώνα για οποιονδήποτε λόγο.

6. Συμμετοχή σε επεισόδια – ανάρμοστη συμπεριφορά κατόχου: Σε περίπτωση συμμετοχής του κατόχου σε επεισόδια ή άλλες πράξεις και ενέργειες, που δεν συνάδουν με τη φίλαθλη ιδιότητα και/ ή αποτελούν δυσφήμιση για τον αγώνα, το άθλημα, το Αθλητικό Σωματείο ΑΕΚ Λάρνακας, τους αθλητές του, το Αθλητικό Σωματείο ΑΕΚ Λάρνακας  διατηρεί το δικαίωμα άμεσης απομάκρυνσης του κατόχου από το Γήπεδο και/ή απαγόρευσης της εισόδου του σε αυτόν και/ή σε μελλοντικό/ους Αγώνα/ες χωρίς καμία αποζημίωση.

7. Ευθύνη κατόχων: Οι κάτοχοι εισιτηρίων ευθύνονται έναντι του Αθλητικού Σωματείου ΑΕΚ Λάρνακας για οιαδήποτε υπαίτια πράξη ή παράλειψη τους, η οποία αντιβαίνει σε διάταξη νόμου ή παραβιάζει τους παρόντες Όρους, καθώς και τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο Γήπεδο προς αποκατάσταση κάθε ζημίας, θετικής και αποθετικής, που αυτή θα υποστεί από τις ενέργειες, πράξεις και την εν γένει συμπεριφορά του κατόχου κατά τη διάρκεια του Αγώνα. 

8. Μη συμμόρφωση με Όρους: Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κατόχου με έναν από τους παραπάνω Όρους, καθώς και με τους Γενικούς Όρους  Εισόδου στο Γήπεδο, το Αθλητικό Σωματείο ΑΕΚ Λάρνακας διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει την Κάρτα Διαρκείας και να την ακυρώσει.